سالو (Salo)

آذر 27, 1402

سالو: جایی که فاشیسم با سادیسم تلفیق می شود

سالو یا 120 روز سدوم: شاهکار پیر پائولو پازولینی در حوزه ی شاهکارهای سینمایی و پیامدهای سیاسی-اجتماعی آن ها، کمتر فیلمی به اندازه ی فیلم «سالو، یا 120 روز سدوم» […]
× سوال داری؟ بیا بچتیم!