Mana Neyestani

آذر 15, 1396
دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران نام نمایشنامه یی کمدی کوتاه (یک پرده ای) است که در دوران تحصیلم در دانشگاه مازندران نوشتم. ایده ی این نمایشنامه از اتفاقی برای خودم افتاده بود گرفته […]