فدریکو گارسیا لورکا

اسفند 27, 1396

عاشقانه ی خوابگرد

            سبز که سبز می خواهمت! نسیم سبز. شاخسار سبز. قایق بر دریا و اسب در کوهسار.   با سایه ی بر کمرش زیبای من غرق رویاست بر لب ایوانش. […]