دسامبر 21, 2017
حجاب اجباری

کوه سیاه

نخستین قدم های لرزانم را از پشت کوه سیاه باستانی ام برداشته ام، بیرون از زندانی که صد ها سال اسیر آن بوده ام. بر زخم های چرکین پوستم دانه […]