دسامبر 24, 2017
Conscription in Iran

Fulcked up Memories of Conscription

3 years ago this date, I got on a stinky old bus that took me to a big dusty coop near the city of Kerman, and my horrible 21 months […]
ژوئن 23, 2017

ما سرباز بودیم

ما سرباز بودیم؛ بره های پروار و خوب رسیده که وقت سر بریدنمان بود. ما سرباز بودیم؛ بره های پرواری که می بایست قربانی می شدیم پیش از آن که […]