تو

سرباز تو ام؛
پلک روی پلک نخواهم گذاشت
حتا اگر هر شب، شب یلدا باشد
چرا که آغوش تو
از هر سنگری
«حیاتی» تر است.

عکس همراه متن از Parag Raithatha

تو

تو سراسر عشق و آرامش و معصومیتی
آن طور که سنجاقک های رنگارنگ زیبا
موهای تو را
با شاخه های درختان بهشتی اشتباه می گیرند
و دلگیرترین لحظات وداعشان را
در لا به لای موهای تو سپری می کنند.

تو

تو آنقدر پاک و زیبا و خوش قلبی
که کبیره ترین گناهان با دست های تو
اخروی ترین ثواب ها،
و ویرانگرترین جنایات
نجاتبخش ترین نوشدارو ها می شوند.

باران، به دروغ های پاییز گوش نده

پاییز از دل زمستان بی خبر است
به های و هوی کلاغانش گوش نده

مهر از تگرگ های دی بی خبر است
به شرشر شیروانی اش گوش نده

آبان از بغض بهمن بی خبر است
به عربده های طوفانش گوش نده

آذر از سوختن اسفند بی خبر است
به ترق تروق اجاقش گوش نده

زمستان بهار نمی شود بدون تو
باران، به دروغ های پاییز گوش نده

شیفت سرد شب است؛ نسخ ام

شیفت سرد شب است؛
نسخ ام

دلم پرپر می زند برای تو.
فردا باران خواهد آمد
تا دست در دستت
بدون چتر
بدون گشت امنیت اخلاقی
بدون یونیفرم و واکسیل
پک عمیقی از لب هایت گرمم کند…؟

شیفت سرد شب است؛
نسخ ام

کافئین، نیکوتین، و شیمایین خونم ته کشیده.
فکر میکنم فردا باران خواهد آمد
تا سرباز گشت امنی[……]

ادامه ی متن

HAIKU

An Introduction to Haiku, the Japanese Form of Poetry

 

Introduction

Haiku is a very famous and popular Japanese form of poetry that first emerged more than 400 years ago. Today, haiku is very popular worldwide, and translations of classic and modern Japanese haiku can be found in several la[……]

ادامه ی متن

زمانی بخت با من یار بود

می شیونم از زخم های الهه ی بخت
با چشم های اشک آلود،
چرا که او مائده هایش را
ظالمانه باز می ستاند.

عین حقیقت است
که او دستانی گشوده دارد،
اما گواهی می دهم او به نوبت
خشک دست می شود.

بر تخت الهه ی بخت
زمانی من استوار تکیه زده بودم،
با تاجی مرصع
از گل های رنگارنگ؛

گر چه زمانی بر عرش بودم
ش[……]

ادامه ی متن

ای الهه ی بخت

ای الهه ی بخت،
تو چون ماه
ناپایداری؛
دائم رو به تکامل،
دائم رو به نیستی؛

زندگیِ منفور
می پریشاند نخست
و پس تسلی می دهد،
آن گونه که رغبت کند؛

تنگدستی
و توانگری،
و سپس چون یخ ذوب می کند هر دو را.

§

بخت _ای دهشتناک
و پوچ،
ای چرخ چرخنده،
تو شروری!

و خوشی ناپایدار است
و به نیستی می رود؛[……]

ادامه ی متن

My Idol

Of all these moons
that are scattered on your sky
only three suns pressed together
can compensate for your beauty.

Your eyes
are two thirsty rivers
beyond which canebrakes
a banned load is being carried.

Of all this snow
that has whitened your teeth
what heavy snow
does the s[……]

ادامه ی متن