نوشتن برای زندگان

برای زندگان نوشتن،
همیشه نوشتن از پوچی ست
_مردگان ورای پوچی اند؛

برای زندگان صحبتی جز پوچی بی هوده است.

آنکه می کشد، فریاد می کشد؛
و آنکه خود را می کشد، از فریاد کشیدن گذشته است.

نوشتن برای زندگان

عکس همراه متن از Vadim Stein

[……]

ادامه ی متن

طالبی – یک داستان کوتاه

[داستان کوتاه]

 

همین جور که تو خیابون راه می رفتم یه برش طالبی رو که تو دستم بود گاز می زدم. جلوی چند تا مغازه، کنار یه سطل آشغال وایسادم. وقتی آخرین گاز های طالبی رو می خوردم یه ماشین کنارم وایساد که توش چند تا پسر جوون بود. پرسیدن «تو اینجا کار می کنی؟» اما من تو اون لحظه واقعن نفهمیدم با[……]

ادامه ی متن

Haiku #2

A beggar girl
Her baby sister
Was her doll

دختر گدا
خواهر کوچولویش
عروسکش بود.

[……]

ادامه ی متن

About a Fish & a Cat

[A Short Story]

 

Among the numerous statues of horses scattered on Asbi Square[i], there are a few pools in which people release their Nowrouz goldfishes[ii]. The fish live in those pools for the rest of the year. But usually, not many of them survive until winter.

Many things shorten the li[……]

ادامه ی متن

Short Poem #1

شهیدان از همه پوچ انگار ترند
و پیامبران همه شیادانی دلسوز
و ما نوزادانی که وفادارانه پستانکی را می مکیم

The Martyrs are the most absurdist of all
and the prophets are all compassionate hypocrites
and we are babies who faithfully suck a pacifier

Featured image: Twisted Figure by Eugène[……]

ادامه ی متن

Inhumane Jewish Circumcision

First, watch this video of Jewish ritual circumcision, then we will talk:

Why I hate this video

That video of Jewish circumcision disgusts me, but I felt obligated to share it because I believe it is important for people all over the world to have a better knowledge about a very disgusting cul[……]

ادامه ی متن