اگر مدیران آموزشگاه های زبان قرار بود حقیقت را بگویند چه می گفتند؟

تصور کنید آموزشگاه های زبان در تبلیغاتشان راست بگویند. یا وقتی برای مشاوره پیش مدیران آموزشگاه های زبان می روید، آن ها واقعیت ها را به شما بگویند. در این صورت فکر می کنید راجع به یادگرفتن زبان، کیفیت و سیستم آموزشگاهی چه بگویند؟

یادگیری زبان سخت و زمانبر است:

برای یادگرفتن زبان باید مطالعه و تمر[……]

ادامه ی متن

Quotes from Dan Brown’s Origin

Here are some quotes from Dan Brown’s recent novel, Origin. These are just my favorite ones from the first chapter through the last. Most of them are anti-religious, which is why I like them! 😆

 

Historically, the most dangerous men on earth were men of God … especially when their gods be[……]

ادامه ی متن