ژانویه 23, 2017
twisted figure by eugène dodeigne

Short Poem #1

شهیدان از همه پوچ انگار ترند و پیامبران همه شیادانی دلسوز و ما نوزادانی که وفادارانه پستانکی را می مکیم The Martyrs are the most absurdist of all and the […]
ژانویه 17, 2017

Haiku #1

Stones and cats his toys, the kid grew up to be a judge_ Stones and men this time. در کودکی بازیچه اش سنگ بود و گربه ها؛ قاضی که شد […]