ما سرباز بودیم

ما سرباز بودیم؛
بره های پروار و خوب رسیده
که وقت سر بریدنمان بود.


ما سرباز بودیم؛
بره های پرواری که می بایست قربانی می شدیم
پیش از آن که گوشتمان تلخ شود.


ما بره هایی بودیم که هدفی برای زاییدنمان نبود
مگر آن که «در یک شب ستاره باران»
مین و خمپاره و تفنگ آتش زا
ماهیچه های رسیده مان را
تر[……]

ادامه ی متن

مرثیه یی برای یک چریک

خاطرات من «خاطرات بولیوی» است،
آرمانی که پیش به سوی نابودی می رود_
نابود شدنی حتمی؛
اگر چه مذبوحانه آرزوی چاره یی می کردیم.
خاطرات من یأسِ شکست است،
مثل خاطرات گوسفندی که قربانی خواهد شد
در نمایش احمقانه ی «خدایی» جانی؛
اگر چه تو ورقش می زدی
شاید به امید این که جایی از آن
«جان پیچی» کار گذا[……]

ادامه ی متن

کلاغ ها

کلاغ ها فیلسوفانی سیاهپوشند،
و خدا ژنرالی مغول،
و خلقت گل بازی کودکی منگل؛
و معنا جنینی مرده زاد است.

 

کلاغ ها فیلسوفانی سیاهپوشند، و خدا ژنرالی مغول، و خلقت گل بازی کودکی منگل؛ و معنا جنینی مرده زاد است.

نوشتن برای زندگان

برای زندگان نوشتن،
همیشه نوشتن از پوچی ست
_مردگان ورای پوچی اند؛

برای زندگان صحبتی جز پوچی بی هوده است.

آنکه می کشد، فریاد می کشد؛
و آنکه خود را می کشد، از فریاد کشیدن گذشته است.

نوشتن برای زندگان

Scream
Photo by Vadim Stein

عکس[……]

ادامه ی متن

Haiku #3

She drops one more leaf
every time
he blows a kiss

 

English Haiku
Painting by Ren Adams

 

Haiku #2

A beggar girl
Her baby sister
Was her doll

دختر گدا
خواهر کوچولویش
عروسکش بود.

Iranian Haiku
Photo by Andrew Murray

Short Poem #1

شهیدان از همه پوچ انگار ترند
و پیامبران همه شیادانی دلسوز
و ما نوزادانی که وفادارانه پستانکی را می مکیم

The Martyrs are the most absurdist of all
and the prophets are all compassionate hypocrites
and we are babies who faithfully suck a pacifier

Featured image: Twisted Figure by Eugène[……]

ادامه ی متن

Haiku #1

Stones and cats his toys,
the kid grew up to be a judge_
Stones and men this time.

در کودکی بازیچه اش سنگ بود و گربه ها؛

قاضی که شد بازیچه اش سنگ بود

و این بار آدم ها.

Stones and Men