کلاغ ها

کلاغ ها فیلسوفانی سیاهپوشند،
و خدا ژنرالی مغول،
و خلقت گل بازی کودکی منگل؛
و معنا جنینی مرده زاد است.

 

کلاغ ها فیلسوفانی سیاهپوشند، و خدا ژنرالی مغول، و خلقت گل بازی کودکی منگل؛ و معنا جنینی مرده زاد است.

نوشتن برای زندگان

برای زندگان نوشتن،
همیشه نوشتن از پوچی ست
_مردگان ورای پوچی اند؛

برای زندگان صحبتی جز پوچی بی هوده است.

آنکه می کشد، فریاد می کشد؛
و آنکه خود را می کشد، از فریاد کشیدن گذشته است.

نوشتن برای زندگان

Scream
Photo by Vadim Stein

عکس[……]

ادامه ی متن

Haiku #3

She drops one more leaf
every time
he blows a kiss

 

English Haiku
Painting by Ren Adams

 

Haiku #2

A beggar girl
Her baby sister
Was her doll

دختر گدا
خواهر کوچولویش
عروسکش بود.

Iranian Haiku
Photo by Andrew Murray

Short Poem #1

شهیدان از همه پوچ انگار ترند
و پیامبران همه شیادانی دلسوز
و ما نوزادانی که وفادارانه پستانکی را می مکیم

The Martyrs are the most absurdist of all
and the prophets are all compassionate hypocrites
and we are babies who faithfully suck a pacifier

Featured image: Twisted Figure by Eugène[……]

ادامه ی متن

Haiku #1

Stones and cats his toys,
the kid grew up to be a judge_
Stones and men this time.

در کودکی بازیچه اش سنگ بود و گربه ها؛

قاضی که شد بازیچه اش سنگ بود

و این بار آدم ها.

Stones and Men