ژانویه 23, 2017
twisted figure by eugène dodeigne

Short Poem #1

شهیدان از همه پوچ انگار ترند و پیامبران همه شیادانی دلسوز و ما نوزادانی که وفادارانه پستانکی را می مکیم The Martyrs are the most absurdist of all and the […]
ژانویه 20, 2017
Ahmad Shamlou

Ahmad Shamlou

The dawn and dusk of Ahmad Shamlou   “I prefer poetry to be a clarion and not a lullaby.”[1] Ahmad Shamlou Introduction Ahmad Shamlou, also known under pen-names of A. […]
ژانویه 17, 2017

Pain

[A Short Story]   Some say it is like giving birth to a child, some say it is worse _it is just horrible. Trying to push small pieces of stone […]
ژانویه 17, 2017

Haiku #1

Stones and cats his toys, the kid grew up to be a judge_ Stones and men this time. در کودکی بازیچه اش سنگ بود و گربه ها؛ قاضی که شد […]