دکتر باقر یعقوبی

[فیلمنامه ی کوتاه]

داخلی _ پلکان ساختمان اساتید دانشگاه _ روز

به تدریج ظاهر می شود:

سید محمد آقا علی، با جعبه یی شیرینی از پلکان بالا می آید. ظاهرش مثل یک دانشجوی معمولی است _و شاید بیش از حد دانشجویی_ با شلوار کتان و پیراهن آستین بلند چهار خانه. روی شانه اش یک کیف لپ تاپ معمولی نیز هست.

ا[……]

ادامه ی متن

DETACHMENT

That bag _it doesn’t have any feelings. It’s empty. I don’t have any feelings you can hurt either.

 

Detachment Poster

DETACHMENT

On the cover of the DVD that I have, it reads: “Adrien Brody, delivering his finest performance since THE PIANIST.” I think this is indeed right. I was thrilled by his acti[……]

ادامه ی متن

Drop of Void

[A Short Screenplay]

 

INT. A SMALL APARTMENT – DAY

The door of the apartment opens, and a man and woman carrying two suitcases come inside. As soon as the man closes the door behind, he drops his suitcase and hugs the woman. He kisses and touches her. The woman enjoys it. The man contin[……]

ادامه ی متن