نوشتن برای زندگان

برای زندگان نوشتن،
همیشه نوشتن از پوچی ست
_مردگان ورای پوچی اند؛

برای زندگان صحبتی جز پوچی بی هوده است.

آنکه می کشد، فریاد می کشد؛
و آنکه خود را می کشد، از فریاد کشیدن گذشته است.


نوشتن برای زندگان


Scream
Photo by Vadim Stein

عکس همراه متن از Vadim Stein

Rate this post

Read Also  جوجوی کوچولو

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *