مرگ نمی تواند زیبا باشد – شعر

مرگ می تواند در سایه روشنی عاشقانه برسد

می تواند بسیار وقت شناس باشد…

 

***

شعر مرگ
Dead Birds – Manny Trinh

 

گوشت گندیده بو می دهد

شاید اگر نمی داد همه چیزش قابل تحمل بود؛

حتا میلیون ها کرمی که رویت می لولند.

تصور کن دهان کثیفشان را که در تو سوراخ می کنند

و تو آب می شوی

و آرواره ات با شکلک کج و کوله یی باز می ماند…

 

شعر مرگ
Dead Birds – Manny Trinh

 

مرگ می تواند معصومانه باشد،

مثل سینه ی شکافته ی جوجه گنجشکی از لانه بیرون افتاده

که لارو های سفید کچولو در آن می لولند؛

 

مرگ می تواند رنگارنگ باشد،

مثل پولک های ماهی مرده ی

هفت سین، که در گلدان خاکش کردم؛

 

مرگ می تواند حماسی باشد،

مثل گربه یی که پنجه ش را روی قلبش گذاشته بود و مرده بود_

گربه یی که برادرم با تفنگ بادی کشته بود؛

 

مرگ می تواند گوارا باشد،

مثل جسدی خیس خورده پشت سد کرج

که هرگز کشف نخواهد شد،

ولی طعمش را به آب خواهد داد.

 

شعر مرگ
Dead Birds – Manny Trinh

 

اما دروغ نگو بامداد،

هر لحظه از مرگ هراسیده یی

حتا اگر مرگت در سایه روشنی بوده باشد،

در آغوش عشقت.

 

مرگ می تواند میلیون ها طور باشد،

اما مزخرف نگو

مرگ نمی تواند زیبا باشد!


The featured images are from Dead Birds series by Manny Trinh.

شعر مرگ

 

مرگ نمی تواند زیبا باشد – شعر
5 (100%) 1 vote

Read Also  The Black Mountain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *