جز تو چیزی نیست جز کلمه

جز تو چیزی نیست
جز کلمه

و شمس لنگرودی راست می گفت

_ای کاش فقط عاشقانه  می نوشتم.

***

یادم هست «ش»،

یادم هست:

وقتی آخرین هجای
«مراقب خودت باشِ» تو
بغضم را می ترکاند
و اشک هایم در یغلوی ام می چکید
وقتی سرباز بودم و کله ام تخم مرغی بود.

جز تو چیزی نیست
جز کلمه

شاید باور نکنی، اما
کلمه های تو همیشه نت های پیانو بوده
_حتا وقتی خشمگین هستی
از دهانت O Fortuna را با پیانو می شنوم.

جز تو چیزی نیست
جز کلمه

حتا وقتی پوست دست هایم از سرما و چرک ترک می خورد

_سرما عاشقانه بود!

کلمه های تو آوایی روحانی دارد
که در برابرش همه ی کتاب های مقدس
چیزی جز همهمه ی کودکانه نیست.

جز تو چیزی نیست
جز کلمه

با وجود تو چه ساده است شعر نوشتن
انگار پنهانی دست هایت را در هوا تکان می دهی، و گویی:
Ordo Ab Chao
و شعر زاده می شود!

6/9/96

جز تو چیزی نیست جز کلمه

Rate this post

Read Also  شش روبان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *